zakłady pogrzebowe
Google Funeralis.pl
WIADOMOŚCI
STOWARZYSZENIA
ARCHIWUM
NOWOŚCI WYDAWNICZE
usługi pogrzebowe
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2002 r.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2002 r.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Straży Granicznej ze środków właściwego organu Straży Granicznej oraz określenia członków rodziny, którym przysługuje zasiłek pogrzebowy.
Na podstawie art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 45, poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Koszty pogrzebu funkcjonariusza Straży Granicznej, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, którego śmierć nastąpiła na skutek wypadku pozostającego w związku ze służbą, właściwy organ Straży Granicznej pokrywa poprzez zorganizowanie pogrzebu albo zwrot kosztów pogrzebu.
2. Koszty pogrzebu funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, właściwy organ Straży Granicznej pokrywa poprzez zorganizowanie pogrzebu na wniosek rodziny zmarłego funkcjonariusza lub z własnej inicjatywy, jeżeli zmarły nie pozostawił rodziny.
§ 2. Koszty pogrzebu pokrywają w szczególności wydatki na:
1) zorganizowanie pogrzebu,
2) ogłoszenie nekrologu w prasie,
3) zakup miejsca pochówku, trumny albo urny oraz wieńca,
4) wybudowanie nagrobka.
§ 3. 1. Na pokrycie kosztów pogrzebu zorganizowanego przez właściwy organ Straży Granicznej nie może on wydatkować kwoty większej niż sześciokrotność obowiązującej w dniu pogrzebu kwoty bazowej dla funkcjonariuszy nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa (...)

Pełny tekst rozporządzenia w załączniku (poniżej).

KATALOG BRANŻOWY
archiwizajca
Jeśli jesteś nowym użytkownikiem, załóż konto i dodaj bezpłatny wpis:Jeśli masz już login i hasło, zaloguj się i zarzadzaj swoim wpisem:


...więcej
FIRMY
nagrobki
Wimar

Zakład specjalizuje się w produkcji tabliczek pogrzebowych, klepsydr, liter samoprzylepnych, kart kondolencyjnych. Zakład świadczy usługi w zakresie: reklamy , poligrafii , fotoceramiki ,...

PRODUKTY
Sprzątanie miejsc po zmarłym
Sprzątanie miejsc po zmarłym, ozonowanie pomieszczenia Gwarantowane 100% skuteczności Nie warto ryzykować utratą zdrowia lepiej zlecić...

Wiadomości z branży pogrzebowej Targi pogrzebowe Stowarzyszenia pogrzebowe Prawo pogrzebowe Forum pogrzebowe
Zakłady pogrzebowe Usługi pogrzebowe Trumny Urny Kremacja zwłok Akcesoria pogrzebowe